April 08, 2019

ปัญญาประดิษฐ์ กับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ อุตสาหกรรมการผลิตและการบริโภค

โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2562 ณ งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research…

อ่านต่อ (Read more)
April 08, 2019

ปัญญาประดิษฐ์ กับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ อุตสาหกรรมการผลิตและการบริโภค

โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2562 ณ งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research…

อ่านต่อ (Read more)