คณะกรรมการและสำนักอำนวยการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

คณะกรรมการ – Committee

ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
(สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

นายกสมาคม

เว็บไซต์

Professor Dr. Thanaruk Theeramunkong
(Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University)

President

Website

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)

อุปนายก

Dr. Thepchai Supnithi
(National Electronics and Computer Technology Center)

Vice President

ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

อุปนายก

Assistant Professor Dr. Rachada Kongkachandra
(Faculty of Science and Technology, Thammasat University)

Vice President

ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

เลขานุการ

Assistant Professor Dr. Mahasak Ketcham
(King Mongkut’s University of Technology North Bangkok)

Secretary

ดร. ปกป้อง ส่องเมือง
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ประชาสัมพันธ์

Dr. Pokpong Songmuang
(Faculty Science and Technology, Thammasat University)

Public relations

ดร. นฤมล ชูเมือง
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)

ปฏิคม

Dr. Narumol Chumuang
(Faculty of Science and Technology, Muban Chombueng Rajabhat University)

Receptionist

ผศ.ดร. ชุติมา เบี้ยวไข่มุข
(วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยรังสิต)

นายทะเบียน

Assistant Professor Dr. Chutima Beokhaimook
(College of Digital Innovation and Information Technology, Rangsit University)

Registrar

ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)

กรรมการวารสารอาวุโส

Dr. Chai Wutiwiwatchai
(National Electronics and Computer Technology Center)

Senior journal committee

ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)

กรรมการวารสาร

Dr. Sanparith Marukatat
(National Electronics and Computer Technology Center)

Journal committee

ผศ.ดร. นริศ หนูหอม
(วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล)

กรรมการวารสาร

Assistant Professor Dr. Narit Hnoohom
(Faculty of Engineering, Mahidol University)

Journal committee

รศ.ดร. วารี กงประเวชนนท์
(สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

กรรมการ

Associate Professor Dr.Waree Kongprawechnon
(Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University)

Committee

ดร. ปฏิยุทธ พรามแก้ว
(เทคโนโลยีมีเดีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

กรรมการกิจกรรมพิเศษ

Dr. Patiyuth Pramkeaw
(Media Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi)

Special activity committee


ที่ปรึกษาสมาคม – Advisor

ศ. ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ที่ปรึกษา

Professor Dr. Prabhas Chongstitvatana
(Faculty of Engineering, Chulalongkorn University)

Adviser

ศ. ดร.วิลาศ วูวงศ์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

ที่ปรึกษา

Professor Dr. Vilas Wuwongse
(Sakonnakhon Rajabhat University)

Adviser

ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช
(สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ที่ปรึกษา

Dr. Virach Sornlertlamvanich
(Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University)

Adviser