AIAT

โครงการ Super AI Engineer
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

โพสต์ล่าสุด

AIAT On Press: พิธีลงนามกฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, พิธีเปิดโครงการสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการองค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ

ประมวลข่าวพิธีลงนามกฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai Artificial Intelligence Consortium), พิธีเปิดโครงการสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer) และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการองค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ (AI Academy Alliance) จากหน่วยงาน และสำนักข่าว ทั้งนี้ผู้จัดขอบคุณทุกท่านที่นำเสนอข่าวดังกล่าว กลุ่มพันธมิตรเชิงวิชาการกว่า 60 องค์กร ร่วมผลักดันศักยภาพไทยขับเคลื่อนสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โพสจาก DGA กว่า 60 องค์กร รวมตัวพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์ โพสจาก Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยร่วมเป็นหนึ่งในการผลักดันศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ของคนไทย มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม ”พิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฏบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai AI Consortium) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฎบัตรภาคีประดิษฐ์ประเทศไทย โครงการสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฏบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai AI Consortium) เพื่อสร้างภาคีความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการด้าน […]

AI Lives #20: ปัญญาประดิษฐ์กับวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (AI and Field Robotics)

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สกพอ. (EEC)กรรมการ ในคณะกรรมการระดับประเทศหลายชุด ผู้ดำเนินการเสวนาและร่วมเสวนา ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภานายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

AI Lives #19: ปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารราชการ

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติ รศ.ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ราชบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์นายกสภา มหาวิทยาลัยศรีปทุมประธานชมรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อเทคโนโลยีดิจิทัลไทย (NaDGA) ผู้ดำเนินการเสวนาและร่วมเสวนา ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคงอาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภานายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

AI Lives #18: ควอนตัมคอมพิวเตอร์: ยุคหลังปัญญาประดิษฐ์

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติ ศ.ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนาอาจารย์ประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญที่รอบรู้เรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์มากที่สุดในประเทศไทยและ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2552 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ผู้ดำเนินการเสวนาและร่วมเสวนา ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคงอาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภานายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

บรรยาย AI ในโลกอนาคต และพูดคุยโครงการ Super AI Engineer กับภาคอุตสาหกรรม

การบรรยายในหัวข้อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโลกอนาคต และพูดคุยโครงการ Super AI Engineer กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Intermach 2020 วันที่: 25 กันยายน 2563เวลา: 13:30 – 15:00 น.สถานที่: ห้อง Amber 1 ไบเทค บางนา กำหนดการ 13:15 – 13:30 ลงทะเบียน 13:30 – 14:10 บรรยายในหัวข้อ AI ในโลกอนาคตโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย 14:10 – 15:00 บรรยพูดคุยโครงการ Super AI Engineer กับภาคอุตสาหกรรมโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง และผศ.ดร. นริศ หนูหอม ลงทะเบียน คลิกที่นี่หรือ […]

1 2 3 37

สไลด์บรรยายวิชาการ

ปัญญาประดิษฐ์กับความท้าทายในยุคนิวนอร์มัล หลังวิกฤติโควิต

โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สนทนาปัญหายุทธศาสตร์เรื่อง “ผ่าวิกฤติโควิต1-9 ครั้งที่ ๓” มิติด้านเทคโนโลยีและพลังงาน

A Renaissance of Teleophthalmology through Artificial Intelligence

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล วันที่ 5 มีนาคม 2563 ประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร

1 2 3 13