AIAT

โครงการ Super AI Engineer
Slider

โพสต์ล่าสุด

อยู่อย่างไร? เมื่อ AI ครองงาน

โดย : ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ราชบัณฑิต ราชบัณฑิตยสภา และ ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาออนไลน์ฟรีได้ที่ https://virtual.varpevent.com/cebit-asean-thailand-2020/registration/

ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยาศาสตร์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/222/T_0003.PDF

AIAT On Press: พิธีลงนามกฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, พิธีเปิดโครงการสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการองค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ

ประมวลข่าวพิธีลงนามกฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai Artificial Intelligence Consortium), พิธีเปิดโครงการสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer) และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการองค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ (AI Academy Alliance) จากหน่วยงาน และสำนักข่าว ทั้งนี้ผู้จัดขอบคุณทุกท่านที่นำเสนอข่าวดังกล่าว กลุ่มพันธมิตรเชิงวิชาการกว่า 60 องค์กร ร่วมผลักดันศักยภาพไทยขับเคลื่อนสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โพสจาก DGA กว่า 60 องค์กร รวมตัวพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์ โพสจาก Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยร่วมเป็นหนึ่งในการผลักดันศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ของคนไทย มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม ”พิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฏบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai AI Consortium) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฎบัตรภาคีประดิษฐ์ประเทศไทย โครงการสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฏบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai AI Consortium) เพื่อสร้างภาคีความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการด้าน […]

1 2 3 39

สไลด์บรรยายวิชาการ

ปัญญาประดิษฐ์กับความท้าทายในยุคนิวนอร์มัล หลังวิกฤติโควิต

โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สนทนาปัญหายุทธศาสตร์เรื่อง “ผ่าวิกฤติโควิต1-9 ครั้งที่ ๓” มิติด้านเทคโนโลยีและพลังงาน

A Renaissance of Teleophthalmology through Artificial Intelligence

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล วันที่ 5 มีนาคม 2563 ประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร

1 2 3 13