September 17, 2018

การนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม

บรรยายในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง และ ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์ ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่…

อ่านต่อ (Read more)
September 17, 2018

การนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม

บรรยายในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง และ ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์ ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่…

อ่านต่อ (Read more)