December 09, 2018

Trendy AI for Thailand 4.0

บรรยายโดย ดร. ปรัชญา บุญขวัญ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
December 09, 2018

หลักสูตรพัฒนาทักษะครูแกนนาด้านวิทยาการคานวณ วิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์สำหรับในอีอีซี (ครูระดับมัธยมต้นและครูระดับมัธยมปลาย)

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
December 09, 2018

Trendy AI for Thailand 4.0

บรรยายโดย ดร. ปรัชญา บุญขวัญ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
December 09, 2018

หลักสูตรพัฒนาทักษะครูแกนนาด้านวิทยาการคานวณ วิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์สำหรับในอีอีซี (ครูระดับมัธยมต้นและครูระดับมัธยมปลาย)

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)