AI Lives #19: ปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารราชการ

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติ รศ.ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ราชบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์นายกสภา มหาวิทยาลัยศรีปทุมประธานชมรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อเทคโนโลยีดิจิทัลไทย (NaDGA) ผู้ดำเนินการเสวนาและร่วมเสวนา ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคงอาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภานายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

Suchathit Boonnag

09/06/2020

AI Lives #18: ควอนตัมคอมพิวเตอร์: ยุคหลังปัญญาประดิษฐ์

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติ ศ.ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนาอาจารย์ประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญที่รอบรู้เรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์มากที่สุดในประเทศไทยและ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2552 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ผู้ดำเนินการเสวนาและร่วมเสวนา ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคงอาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภานายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

Suchathit Boonnag

08/30/2020

AI Lives #17: คุยกับอาจารย์วิรัช เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์กับเทคโนโลยีดิจิทัล

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติศ.ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิชศาตราจารย์ มหาวิทยาลัยมูซาชิโนะ โตเกียวประเทศญึ่ปุ่น ผู้ดำเนินการเสวนาและร่วมเสวนาศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคงอาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภานายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

Suchathit Boonnag

08/23/2020

AI Lives#16: ปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ พัฒนา

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารและอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดำเนินการเสวนาและร่วมเสวนา ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภานายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

Suchathit Boonnag

08/17/2020

AI Lives#15: AI and Education

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติ ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนายกสภาวิศวกรกรรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พิธีกรและผู้ร่วมเสวนา ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภานายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

Suchathit Boonnag

08/02/2020

AI Lives#14: AI Hackathon Online NLP สัมภาษณ์ทีมที่ได้รับรางวัล

ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ทาง Facebook: https://www.facebook.com/aiat2015 สัมภาษณ์กับทีม ไทรบอก สำหรับรางวัลชนะเลิศ Star&Covid สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 TeamO v.2 สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลยอดนิยม (Popular vote) Newbie สำหรับประกาศนียบัตร (Accuracy สูงสุดอันดับ 1) DekDoi LongBor สำหรับประกาศนียบัตร (Accuracy สูงสุดอันดับ 3) และรางวัลสำหรับมัธยมและเทียบเท่า Eucalyptus NLP สำหรับรางวัลสำหรับมัธยมและเทียบเท่า พิธีกร ดร. พี่อาร์ม (ดร. ปรัชญา บุญขวัญ) สุชาธิษณ์ บุนนาค

Suchathit Boonnag

07/27/2020

AI Lives #13: Super AI Engineer and Organizational Collaboration

ชี้แจงรายละเอียดโครงการสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์และแนวคิดความร่วมมือระหว่างองค์กรผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แขกรับเชิญ ผศ.ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไซแนปส์ (ประเทศไทย) จำกัดBangkok AI Ambassador ดร.อิทธพันธ์ เมธเศรษฐประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี Ztrus ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคงนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยอาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Suchathit Boonnag

07/20/2020

AI Lives #12: ปัญญาประดิษฐ์กับเมืองอัจฉริยะ

ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ทาง Facebook: https://www.facebook.com/aiat2015 แขกรับเชิญ ผศ.ดร. ธีรยุทธ โหรานนท์ผู้ช่วยอธิการวิจัย มธ. ดร. วสันต์ ภัทรอธิคมหัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจร อัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. รศ.ดร. วราเมศวร์ วิเชียรแสนหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูลผอ. ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการขนส่งเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิธีกรรศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Suchathit Boonnag

07/12/2020

AI Lives ครั้งที่ 11: การแข่งขัน AI Hackathon Online (COVID Image) ตอนที่ 2

ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ทาง Facebook: https://www.facebook.com/aiat2015 สัมภาษณ์กับทีม ทีม WillCode4EXP ทีม 3Rangers ทีม Rad-KKU พิธีกร ดร. ปรัชญา บุญขวัญ สุชาธิษณ์ บุนนาค

Suchathit Boonnag

07/06/2020

AI Lives ครั้งที่ 10: การแข่งขัน AI Hackathon Online (COVID Image) ตอนที่ 1

ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ทาง Facebook: https://www.facebook.com/aiat2015 สัมภาษณ์กับทีม TeamO AI Smith โควิดตัวร้ายกับควายสามตัว เอไอ…เอ ทำเถอะครับ จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน พิธีกร ผศ.ดร. นริศ หนูหอม ดร. สุเมธ ยืนยง สุชาธิษณ์ บุนนาค

Suchathit Boonnag

06/28/2020

AI Lives ครั้งที่ 9: AI Ethics and Med Ed Applications

ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ทาง Facebook: https://www.facebook.com/aiat2015 พูดคุยจริยธรรมในปัญญาประดิษฐ์ และเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเรียนการสอนของแพทย์ แขกรับเชิญ ศ.ดร.ทพญ. ศิริวรรณ สืบนุการณ์ ผศ.ดร. สุภาภรณ์ เกียรติสิน รศ.ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์ พิธีกร ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์

Suchathit Boonnag

06/14/2020

AI Lives ครั้งที่ 8: AI Perspectives

ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ทาง Facebook: https://www.facebook.com/aiat2015 มุมมองจากกลุ่มผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์วิชาการเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) แขกรับเชิญ ศ.ดร. วิลาศ วูวงศ์ ศ.ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล ศ.ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ศ.ดร. บุญเจริญ ศิริเนาวกุล พิธีกร ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

Suchathit Boonnag

06/07/2020

AI Lives ครั้งที่ 7: Super AI Engineer

ออกอากาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ทาง Facebook: https://www.facebook.com/aiat2015 แขกรับเชิญ รศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิชผศ.ดร. นริศ หนูหอมดร. กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรีดร. ณัฐพงศ์ ทองเทพดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัตศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคงดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ พิธีกร ดร. ปรัชญา บุญขวัญ

Suchathit Boonnag

06/01/2020

AI Lives ครั้งที่ 6: AI in Police Forensic

ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ทาง Facebook: https://www.facebook.com/aiat2015 แขกรับเชิญ ร.ต.ท. มนตรี ดอนฟุ้งไพร พ.ต.อ. กิตติศักดิ์ ยาคุ้มภัย นางสาว พิมพ์ลภัส ตัณพิสุทธิ์ นางสาว ภัทรานิษฐ์ พิศาลธนโรจน์ พิธีกร รศ.ดร. จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ อ่านงานวิจัย Automated Firearm Classification From Bullet Markings Using Deep Learning https://ieeexplore.ieee.org/document/9076037

Suchathit Boonnag

05/25/2020

AI Lives ครั้งที่ 5: AI (take) cares You All ตอน…AI Hero behind the Heroes in Covid-19

ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ทาง Facebook: https://www.facebook.com/aiat2015 แขกรับเชิญ ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ดร. นเรศ ดํารงชัย ดร. วราสิณี ฉายแสงมงคล พิธีกร ดร. ปรัชญา บุญขวัญ อ. จีรณา น้อยมณี

Suchathit Boonnag

05/18/2020

AI Lives ครั้งที่ 4 : AI The POWER for Industry (AI in Industry)

ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ทาง Facebook: https://www.facebook.com/aiat2015 แขกรับเชิญ รศ.ดร. ศิริเดช บุญแสง คุณ กำพล โชคสุนทสุทธิ์ คุณ พนัส วัฒนชัย พิธีกร ผศ.ดร. วิมล แสนอุ้ม ผศ.ดร. นฤมล ชูเมือง

Suchathit Boonnag

05/16/2020

AI Lives ครั้งที่ 3 : AI in Healthcare

ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ทาง Facebook: https://www.facebook.com/aiat2015 แขกรับเชิญ รศ.ดร. จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ ดร. กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี พิธีกร ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ ผศ.ดร. นฤมล ชูเมือง

Suchathit Boonnag

05/07/2020

รายการ AI Live ครั้งที่ 2

ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ทาง Facebook: https://www.facebook.com/aiat2015 ผู้ร่วมสนทนา ดร. อนันต์ลดา โชติมงคล ดร. ปกป้อง ส่องเมือง ผศ.ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ พิธีกร ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ ดร. ปรัชญา บุญขวัญ ควบคุมการผลิต สุชาธิษณ์ บุนนาค

Suchathit Boonnag

04/27/2020

รายการ AI Live ครั้งที่ 1

ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ทาง Facebook: https://www.facebook.com/aiat2015 ผู้ร่วมสนทนา ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร พิธีกร ดร. ปรัชญา บุญขวัญ ควบคุมการผลิต สุชาธิษณ์ บุนนาค

Suchathit Boonnag

04/19/2020
Message us

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save