May 02, 2018

การศึกษายุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

บรรยายในสำนักงานราชบัณฑิตยสภา บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
March 26, 2018

Natural Language Processing in Thai: Past, Present and Future

บรรยายใน ASEAN AI บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
February 22, 2018

การสร้างทรัพยากรเพื่อการประมวลผลภาษาไทย (คลังต้นไม้ข้อความและการใช้งาน)

บรรยายในสำนักงานราชบัณฑิตยสภา บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
January 20, 2018

ปัญญาประดิษฐ์ กับ จริยธรรม

บรรยายในงานสัมมนาเรื่อง ความรับผิดในการกระทำละเมิดของปัญญาประดิษฐ์ บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
November 22, 2017

Emerging Technology and IoT in Healthcare – TMI-NCMedInfo 2017

บรรยายใน TMI-NCMedInfo 2017 บรรยายโดย ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
November 20, 2017

ความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยี AI, Robotics, IoT and Big Data ในประเทศไทย

บรรยายในงานสัมมนาเรื่อง Big Data สู่ AI ไปถึง Robot สังคมไทยรู้เท่าทันแค่ไหน บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ ห้องเบญจศิริ…

อ่านต่อ (Read more)
May 02, 2018

การศึกษายุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

บรรยายในสำนักงานราชบัณฑิตยสภา บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
March 26, 2018

Natural Language Processing in Thai: Past, Present and Future

บรรยายใน ASEAN AI บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
February 22, 2018

การสร้างทรัพยากรเพื่อการประมวลผลภาษาไทย (คลังต้นไม้ข้อความและการใช้งาน)

บรรยายในสำนักงานราชบัณฑิตยสภา บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
January 20, 2018

ปัญญาประดิษฐ์ กับ จริยธรรม

บรรยายในงานสัมมนาเรื่อง ความรับผิดในการกระทำละเมิดของปัญญาประดิษฐ์ บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
November 22, 2017

Emerging Technology and IoT in Healthcare – TMI-NCMedInfo 2017

บรรยายใน TMI-NCMedInfo 2017 บรรยายโดย ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

อ่านต่อ (Read more)
November 20, 2017

ความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยี AI, Robotics, IoT and Big Data ในประเทศไทย

บรรยายในงานสัมมนาเรื่อง Big Data สู่ AI ไปถึง Robot สังคมไทยรู้เท่าทันแค่ไหน บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ ห้องเบญจศิริ…

อ่านต่อ (Read more)