โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยในเครือข่าย และองค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกันสร้างวิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงเป็นพิเศษ พร้อมกับสร้างนวัตกรประเภทเอสไอ หรือผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ

Suchathit Boonnag

08/08/2020

เปิดตัวโครงการ Super AI Engineer และจัดเสวนาเรื่อง Thailand AI the Next Chapter

ตามที่ ทางสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association of Thailand : AIAT)  และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ดำเนินงาน “โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer)” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 สำหรับพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศในอนาคตร่วมกับเครือข่ายสมาชิกสมาคม และมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 40 แห่ง และศูนย์ประสานงาน 6 ภูมิภาค. เว็บไซต์ https://superai.aiat.or.th สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายองค์กร จึงจัดพิธีเปิดตัวโครงการ Super AI Engineer และจัดเสวนาเรื่อง Thailand AI the Next Chapter  ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 14.02-15.32 น. ทาง […]

Suchathit Boonnag

08/07/2020

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์กับสมาคมไทยไอโอที

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 16:30 น. – 17:00 น. ณ ห้องรัชดา เดอะบาซาร์ โฮเทล แบ็งคอก ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์กับสมาคมไทยไอโอที ในพิธีลงนามครั้งนี้ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ และสมาคมไทยไอโอที ตกลงร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเชิงวิทยาการ สร้างความรู้และสร้างเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันนำไปสู่การสร้างและขยายโอกาสการเรียนรู้ทางด้านนี้

Suchathit Boonnag

12/19/2018

Press Release: พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์กับสถาบันการศึกษา 4 แห่ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 10:30-11:30 น. ณ ห้องประชุมจัดทำขึ้นกลาง ฮอลล์ 8 อิมแพคเมืองทองธานี ในงานแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล CEBIT ASEAN (https://aiat.or.th/2nd-ai-forum) ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์กับสถาบันการศึกษา 4 แห่งคือ

Suchathit Boonnag

10/21/2018

การประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 (ครั้งที่ 3)

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 (ครั้งที่ 3) ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รายละเอียดเพื่มเติม http://defta.org/idt2018

Suchathit Boonnag

10/19/2018

Press Release: AIROBIC2018

ปัจจุบัน ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์มีมากขึ้น ทำให้สังคมมีความตื่นตัวในการนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยงานมนุษย์ด้านต่างๆ มากขึ้น ทางสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.) (Artificial Intelligence Association of Thailand) ตะหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว เราจึงจัดทำโครงการการแข่งขันสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ ร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย (Thai Robotics Society) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (The National Science Museum) และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The Ministry of Science and Technology) ภายใต้ชื่อ “การแข่งขันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ๒๕๖๑ (AI and ROBotics Innovation Contest: AIROBIC 2018)” ขึ้น การประกวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถของคนไทยในการพัฒนาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ชาญฉลาดขึ้นในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดความริเริ่มสร้างสรร ไปสู่ การสร้างบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ อันเป็นฐานกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ การแข่งขันประเภทเลือกหัวข้ออิสระแบบไม่ระบุโจทย์ (Open topic) […]

Suchathit Boonnag

05/22/2018