DGA เปิดตัวหนังสือ AI สำหรับการบริหารงาน และการบริการภาครัฐ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เปิดตัวหนังสือปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการบริหารงาน และการบริการภาครัฐ ความยาว 168 หน้า โดยระบุว่า ปัจจุบัน AI เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคสำหรับภาคธุรกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะและการทำงานของภาครัฐ ดังนั้น การเรียนรู้และทำความเข้าใจต่อเทคโนโลยี AI จึงเป็นการเตรียมความพร้อมในยุคที่ AI สามารถจัดการกับเรื่องรอบตัวของเราในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการให้บริการสาธารณะและต้องยกระดับการทำงานที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจ AI เบื้องต้นและช่วยสร้างแนวคิดในการนำ AI มาใช้ในการพัฒนาการให้บริการและการทำงานของรัฐบนพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างอัจฉริยะ ผู้สนใจสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ของ DGA หรือลิงค์สำรอง

Suchathit Boonnag

11/25/2019

[ประชาสัมพันธ์] ระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ออนไลน์

ขอเชิญชวนคนไทยผู้ใช้ภาษาไทย คุณครูภาษาไทย และนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการทราบความสามารถภาษาไทย ของท่านว่าอยู่ระดับใด

Suchathit Boonnag

09/13/2018

การเรียนรู้เชิงลึกและเทคโนโลยีหุ่นยนต์โต้ตอบการสนทนา

โดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง แนวคิดเรื่องการมีสิ่งประดิษฐ์ที่มีความชาญฉลาดได้มีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ เช่น หุ่นยนต์ทาลอสบนเกาะครีต (300-270 ปีก่อนคริสต์ศักราช) อันเป็นหุ่นยนต์ทองแดงของเทพฮิฟีสตัส รวมไปถึง แฟรงเกนสไตน์ของแมรี เชลลีย์ (ค.ศ. 1818) หรือ R.U.R. ของนักเขียนชื่อดัง กาเรล ชาเปก (1920) ซึ่งเป็นผู้นิยามคำว่า robot เรียกหุ่นยนต์เป็นครั้งแรก จนไปถึงนวนิยายสมัยใหม่ เช่น Star Wars (1977), Terminator (1984) AI (2001), iRobot (2004), Transformers (2007), Passengers (2016). นิยายเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า มนุษย์เรามีความคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดความอ่านอย่างเช่นมนุษย์เกิดขึ้นบนโลกนี้

Suchathit Boonnag

10/04/2017