AI Lives#15: AI and Education

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติ ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนายกสภาวิศวกรกรรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พิธีกรและผู้ร่วมเสวนา ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภานายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

Suchathit Boonnag

08/02/2020