AIAT

โครงการ Super AI Engineer
Slider

โพสต์ล่าสุด

Thailand AI Consortium, Super AI Engineer Development Program, and AI Academy Alliance Ceremony

พิธีลงนามกฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai Artificial Intelligence Consortium) พิธีเปิดโครงการสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer) และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการองค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ (AI Academy Alliance)

AI Lives #20: ปัญญาประดิษฐ์กับวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (AI and Field Robotics)

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สกพอ. (EEC)กรรมการ ในคณะกรรมการระดับประเทศหลายชุด ผู้ดำเนินการเสวนาและร่วมเสวนา ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภานายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

AI Lives #19: ปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารราชการ

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติ รศ.ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ราชบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์นายกสภา มหาวิทยาลัยศรีปทุมประธานชมรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อเทคโนโลยีดิจิทัลไทย (NaDGA) ผู้ดำเนินการเสวนาและร่วมเสวนา ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคงอาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภานายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

AI Lives #18: ควอนตัมคอมพิวเตอร์: ยุคหลังปัญญาประดิษฐ์

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติ ศ.ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนาอาจารย์ประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญที่รอบรู้เรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์มากที่สุดในประเทศไทยและ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2552 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ผู้ดำเนินการเสวนาและร่วมเสวนา ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคงอาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภานายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

บรรยาย AI ในโลกอนาคต และภาพรวมโครงการ Super AI Engineer ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

การบรรยายในหัวข้อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโลกอนาคต และภาพรวมโครงการ Super AI Engineer ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Intermach 2020 วันที่: 25 กันยายน 2563เวลา: 13:30 – 15:00 น.สถานที่: ห้อง Amber 1 ไบเทค บางนา กำหนดการ 13:15 – 13:30 ลงทะเบียน 13:30 – 14:10 บรรยายในหัวข้อ AI ในโลกอนาคตโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย 14:10 – 15:00 บรรยายภาพรวมโครงการ Super AI Engineer ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง และผศ.ดร. นริศ หนูหอม

1 2 3 4 39

สไลด์บรรยายวิชาการ

CHATBOT for SME

บรรยายโดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ในงาน CEBIT ASEAN Thailand วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 14:40 – 16:10 น. ณ ห้อง AMBER 1

Empowering your business transformation with AI

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ในงาน INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE DIGITAL 2019 Digital Globalization and Diversity in Disruptive Technology and Communication เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

1 2 3 4 13