September 01, 2019

ชีวิตในยุคปัญญาประดิษฐ์

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง บรรยายให้กับ สํานักงานสุขภาพเขต 7 งานประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19…

อ่านต่อ (Read more)
September 01, 2019

ปัญญาประดิษฐ์…ผู้ช่วยหรือตัวป่วนในระบบสุขภาพ

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล บรรยายให้กับ สํานักงานสุขภาพเขต 7 งานประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม…

อ่านต่อ (Read more)
September 01, 2019

ชีวิตในยุคปัญญาประดิษฐ์

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง บรรยายให้กับ สํานักงานสุขภาพเขต 7 งานประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19…

อ่านต่อ (Read more)
September 01, 2019

ปัญญาประดิษฐ์…ผู้ช่วยหรือตัวป่วนในระบบสุขภาพ

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล บรรยายให้กับ สํานักงานสุขภาพเขต 7 งานประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม…

อ่านต่อ (Read more)