2561

เมษายน

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ AIAT

พฤศจิกายน

  • ผู้จัด (ท้องถื่น) งานประชุมวิชาการ The Thirteen International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS2018)
  • เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ The International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2018)

2560

สิงหาคม

  • เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ The Twelfth Series of Symposium on Natural Language Processing (SNLP2017)
  • กิจกรรมเสวนาวิชาการเชิงปฎิบัติการ Deep Learning at iSAI-NLP

พฤศจิกายน

  • ผู้จัด (ท้องถื่น) งานประชุมวิชาการ The 18th International Symposium on Knowledge and Systems Sciences (KSS2017)

2559

สิงหาคม

  • ผู้จัด (ท้องถื่น) งานประชุมวิชาการ The 14th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI2016)

2558

ตุลาคม

  • ได้รับอนุญาตจากทางราชการในการจัดตั้งสมาคม