2561

เมษายน

 • พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ AIAT

ตุลาคม

 • พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, มหาวิทยาลัยบูรพา, วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กับ AIAT

พฤศจิกายน

 • ผู้จัด (ท้องถื่น) งานประชุมวิชาการ The Thirteen International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS2018)
 • เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ The International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2018)

ธันวาคม

 • หลักสูตรพัฒนาทักษะครแกนนำด้านวิทยาการคำนวณ วิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์สาหรับในอีอีซี (ครูระดับมัธยมต้นและครูระดับมัธยมปลาย)
 • พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง สมาคมไทยไอโอที กับ AIAT

2560

สิงหาคม

 • เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ The Twelfth Series of Symposium on Natural Language Processing (SNLP2017)
 • กิจกรรมเสวนาวิชาการเชิงปฎิบัติการ Deep Learning at iSAI-NLP

พฤศจิกายน

 • ผู้จัด (ท้องถื่น) งานประชุมวิชาการ The 18th International Symposium on Knowledge and Systems Sciences (KSS2017)

2559

สิงหาคม

 • ผู้จัด (ท้องถื่น) งานประชุมวิชาการ The 14th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI2016)

2558

ตุลาคม

 • ได้รับอนุญาตจากทางราชการในการจัดตั้งสมาคม