November 28, 2019

CHATBOT for SME

บรรยายโดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ในงาน CEBIT ASEAN Thailand วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 14:40 – 16:10…

อ่านต่อ (Read more)
November 04, 2019

[PR] พบกับ Workshop “CHATBOT for SME” ฟรี

โดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกรกรรมการสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และ CEO iApp Technology เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในยุคออนไลน์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562…

อ่านต่อ (Read more)
November 28, 2019

CHATBOT for SME

บรรยายโดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ในงาน CEBIT ASEAN Thailand วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 14:40 – 16:10…

อ่านต่อ (Read more)
November 04, 2019

[PR] พบกับ Workshop “CHATBOT for SME” ฟรี

โดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกรกรรมการสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และ CEO iApp Technology เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในยุคออนไลน์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562…

อ่านต่อ (Read more)