โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยในเครือข่าย และองค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกันสร้างวิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงเป็นพิเศษ พร้อมกับสร้างนวัตกรประเภทเอสไอ หรือผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association of Thailand : AIAT)  และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากําลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ให้ดำเนินงาน “โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์” ระยะเวลาโครงการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 สำหรับพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศในอนาคต. ในการนี้ ทางสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสมาชิกสมาคม และมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 40 แห่ง และจัดตั้งศูนย์ประสานงาน 6 ภูมิภาคคือ1) ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 4) ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล 5) … Continue reading โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์