Sponsorship

สมาคมฯ ขอขอบคุณที่ท่านสนใจ ร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ ของสมาคมฯ เพื่อผลักดันปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยและภูมิภาคให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

โครงการที่ท่านสามารถร่วมสนับสนุนมีรายการดังนี้

  • เงินบำรุงสมาคมฯ
  • การจัดการแข่งขัน AIROBIC 2020
  • การจัดการแข่งขัน IDT 2020
  • ร่วมออกบูธหรือร่วมจัดกิจกรรม
  • สมัครเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

ท่านสามารถกรอกแบบฟร์อมเพื่อให้เจ้าหน้าสมาคมฯ ดิดต่อกลับหาท่าน

หากไม่สามารถเปิด กรุณาคลิกที่นี่