สมาคมฯ ขอขอบคุณที่ท่านสนใจ ร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ ของสมาคมฯ เพื่อผลักดันปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยและภูมิภาคให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

โครงการที่ท่านสามารถร่วมสนับสนุนมีรายการดังนี้

ท่านสามารถกรอกแบบฟร์อมเพื่อให้เจ้าหน้าสมาคมฯ ดิดต่อกลับหาท่าน

หากไม่สามารถเปิด กรุณาคลิกที่นี่