ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยาศาสตร์

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/222/T_0003.PDF