AI News

วีดีโอสอนจากงาน AIROBIC2018

คลิปสอน ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

วีดีโอบรรยายจากงาน iSAI-NLP 2017

วีดีโอสอนจากงาน iSAI-NLP 2017

วีดีโอสอนจากงาน KSS 2017