AIAT

โครงการ Super AI Engineer
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

โพสต์ล่าสุด

แนะนำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับบุคคลทั่วไป

หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อมและการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น และจัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย และให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และประชาชนในการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาไทย สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานวัดความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับบุคคลทั่วไป ในระบบออนไลน์ (on line) เพื่อให้บุคคลทั่วไปวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาไทยได้ด้วยตนเอง ทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาความรู้ด้านภาษาไทยที่จะนำไปใช้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาไทยทั่วประเทศ ทำแบบทดสอบ https://etest.royin.go.th/royin_person/

AI Change The World

บรรยายโดย ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ ในงาน AI for Architectural & Material Design เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ Netizen ชั้น 28 ตึก T One ทองหล่อ

สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับดร.ปฏิยุทธและดร.วรวุทธิ์ 2 กรรมการสมาคมฯ ที่เพิ่งจบป.เอก

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับดร. ปฏิยุทธ พรามแก้ว และดร. วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม กรรมการสมาคมฯ ทั้งสองท่าน ที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

[iApp] AI AutoQA สกัดคำตอบจากบทความอัตโนมัติ Upgrade เป็น Version 2.4 แล้วนะครับ มีความแม่นยำ Exact Match สูงขึ้นถึง 45.7%

AI AutoQA สกัดคำตอบจากบทความอัตโนมัติ Upgrade เป็น Version 2.4 แล้วนะครับ มีความแม่นยำ Exact Match สูงขึ้นถึง 45.7% แล้วนะครับ #iApp #Ai #ThaiNLP ใครสนใจลองใช้ https://ai.iapp.co.th/

1 11 12 13 14 15 37

สไลด์บรรยายวิชาการ

ปัญญาประดิษฐ์ กับ จริยธรรม

บรรยายในงานสัมมนาเรื่อง ความรับผิดในการกระทำละเมิดของปัญญาประดิษฐ์ บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยี AI, Robotics, IoT and Big Data ในประเทศไทย

บรรยายในงานสัมมนาเรื่อง Big Data สู่ AI ไปถึง Robot สังคมไทยรู้เท่าทันแค่ไหน บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ณ ห้องเบญจศิริ 1 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์นี้

1 11 12 13