[ลงเบียนฟรี!] การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ Internet of Things ในภาคอุตสาหกรรม ณ งาน Nepcon Thailand 2019
TAGS: IoTNepcon Thailand 2019พลากร นิลเขต

บรรยายโดย : อาจารย์พลากร นิลเขต

วันที่: 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:00 – 15:00

สถานที่: ห้อง MR215 ไบเทค บางนา

จำนวนผู้ฟัง: 40 ท่าน

ลงทะเบียน: (เต็ม)

กำหนดการ

13:00 – 13:30 น. ลงเบียน

13:30 – 14:45 น. บรรยายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ Internet of Things ในภาคอุตสาหกรรม

14:45 – 15:00 น. คำถาม – ตอบกับวิทยากร

หมายเหตุ: ผู้ที่ลงทะเบียนจากหน้าเว็บ จะต้องมาที่หน้าห้องก่อนเวลา 13:30 น. ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อ

คุณพิมวลี ศรีรุ่งเรือง
คุณน้ำหนึ่ง มิตรสมาน
คุณไพฑูรย์ แซ่ลิ้ม
คุณพีรพล บัวเกตุ
คุณศรัญ ดวงสุวรรณ
คุณทิวา ศิลปวิโรจน์
คุณณัชปัณฑ์ธร กีรติกรพิสุทธิ์
คุณอาทิตย์ อมรศักดิ์
คุณสุขสันต์ พรมบุญเรือง
คุณสุภวุฒิ ศรีพลอย
คุณสมพงษ์ พนมชัย
คุณธัญวลัย หงษ์ทอง
คุณวรินทร์ สุขเจริญ
คุณระพินทร์ เข็มทอง
คุณณัฐวุฒิ เถื่อนอิ่ม
คุณชำนาญ นฤคนธ์
คุณสมภพ สุขพิพัฒนามงคล
คุณไมตรี กระมุทพิจิตร
คุณบุญชัย เจนอักษรกุล
คุณภณ พงษ์วชิรินทร์
คุณปรญา พลไพรินทร์
คุณพีรภพ อินทรวิเชียร
คุณธนาพงศ์ วณิชย์ญาตระกูล
คุณวิทยา โชติรังสียากุล
คุณหยาดพิรุณ อ่อนเม็ก
คุณไพโรจน์ พันธุราษฎร์
คุณรัตนศักดิ์ เจริญทรัพย์
คุณชาลญาณี จึงสุวดี
คุณอรรถพล ตันติสันติกร
คุณณัฎฐ์ เหล่าวณิชย์พงษ์
คุณเกรียงไกร ลอ่มทอง
คุณพิริยะ เวียงวะลัย
คุณประชา ตุงคะเสน
คุณชวรณ ธีระกุลชัย
คุณสิวัชร สุแก้ว
คุณเรณู นิมิตแสงเทัยน
คุณนิพนธ์ ปุณณชัยยะ
คุณภีมวุฒิ รักษาเจริญ
คุณจิรพัฒน์ ประไพ
คุณวิลิตตา ประพันธ์ธนาดล

สำรองที่นั่ง

คุณประเวศ ประสพไทย
คุณสุรศักดิ์ พันทับ
คุณวรวุฒิ ภู่ทองคำ
คุณเดชา นุตรดิษฐ์
คุณกชพร รัชตวุฒิมงคล

Fan of BNK48.

Leave a Reply