ประชาสัมพันธ์: METALEX AI Forum 2018
TAGS: METALEX

ปัญญาประดิษฐ์ : ความเชื่อมั่นของมนุษย์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

Artificial Intelligence : The Trust of Human Industry and Technology

ขยายขอบเขตวิสัยทัศน์ด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ เจาะลึกเส้นทางสู่การเสริมสร้างการเรียนรู้ทางอุตสาหกรรมและเพิ่มโอกาสเชื่อมต่อทางธุรกิจผ่านเวทีสัมมนาคุณภาพที่เมทัลเล็กซ์ 2018

โลกยุคปัจจุบันนี้ มนุษย์เราดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางความทันสมัย ที่ล้วนแล้วแต่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งในบ้าน พักอาศัย สถานที่ทำงาน รวมถึงสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวหน้าด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ ทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการดำเนินงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ปัญญาประดิษฐ์ทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นต่อมนุษย์และอุตสาหกรรม ดังนั้นความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี AI ของผู้บริหารทุกระดับ จึงมีความจำเป็นมาก และที่สำคัญการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทคโนโลยีขั้นสูงนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง

ลงทะเบียนฟัง https://webapp.reedtradex.co.th/RegisOnline/Conference.aspx?show=MTX18_CO

Fan of Lazy Game Reviews

Leave a Reply