AIAT ask @ IT 2018

คำถามจากสมาคมปัญญาประดิษฐประเทศไทย ณ งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

สำหรับนักเรียน, นิสิต และนักศึกษาที่เข้าการแข่งขันในงานมหกรรมฯ

สำหรับประชาชนทั่วไป