ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิงจะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไร
TAGS: AI&IoT Summitธนารักษ์ ธีระมั่นคง

โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

เมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2562

งาน AI & IoT Summit 2019

ณ ห้องวายุภักษ์ ๒-๔ ช้ัน ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Fan of Lazy Game Reviews and love Japanese City Pop