หลักสูตรพัฒนาทักษะครูแกนนาด้านวิทยาการคานวณ วิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์สำหรับในอีอีซี (ครูระดับมัธยมต้นและครูระดับมัธยมปลาย)
TAGS: EECธนารักษ์ ธีระมั่นคง

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์นี้

Fan of Lazy Game Reviews and love Japanese City Pop

Leave a Reply