หัวข้อวิจัยเทคโนโลยีล้ำยุค (Cutting Edge Technology Research Topics) การประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐในงานวิจยั (Application of AI in Research)
TAGS: ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

บรรยายในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)

บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์นี้

Leave a Reply