ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ ในโอกาสได้รับรางวัลวันนักวิจัย มธ.
TAGS: Thammasat Universityธนารักษ์ ธีระมั่นคงรัชฎา คงคะจันทร์

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ ท่านอาจารย์ ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และอุปนายกสมาคมฯ ท่านอาจารย์ ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) โอกาสได้รับรางวัลในวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง รับรางวัลทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการ ขนาดใหญ่ผ่านสำนักงาน ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Fan of Lazy Game Reviews and love Japanese City Pop