หลักสูตรพัฒนาทักษะครแกนนำด้านวิทยาการคำนวณ วิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์สาหรับในอีอีซี (ครูระดับมัธยมต้นและครูระดับมัธยมปลาย) Computing, Data Science, and AI Curriculum for Training the Trainers (Secondary/High School Teachers)

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์นี้