การศึกษายุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์
TAGS: ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

บรรยายในสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์นี้

An AIAT staff, Love Linux and fan of BNK48.

Leave a Reply