บทบาทของนักวิจัยกับจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์

โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2565 ภายในงาน งานเสวนาวิชาการเรื่องรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ กฎหมายและจริยธรรมที่ควรคานึงถึง

Suchathit Boonnag

01/18/2022

AI Hackathon Online 2021

ขอเชิญร่วมแข่งขัน AI Hackathon Online 2021 (Hackathon 60 ชั่วโมง) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท ระหว่างวันที่ 23 (ช่วงหัวค่ำ) ถึง 26 กรกฎาคม 2564 อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://hack21.aiat.or.th

Suchathit Boonnag

07/09/2021

ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการออกแบบและการพัฒนานวัตกรรม (AI for Design/Development of Innovation)

โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ในงาน สัมมนาเชิงวิชาการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Suchathit Boonnag

03/22/2021

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับสังคมปัจจุบัน (AI Technology and our Society)

โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2564 ในงาน สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง How to พาเด็กไทยยุคใหม่เอาชนะ AI ด้วย Soft Skill

Suchathit Boonnag

03/21/2021

อยู่อย่างไร? เมื่อ AI ครองงาน

โดย : ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ราชบัณฑิต ราชบัณฑิตยสภา และ ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด และนายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาออนไลน์ฟรีได้ที่ https://virtual.varpevent.com/cebit-asean-thailand-2020/registration/

Suchathit Boonnag

11/25/2020

บรรยาย: อยู่อย่างไร ? เมื่อ AI ครองงาน

โดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุลวันที่ 23 กันยายน 2563บรรยายให้กับ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Suchathit Boonnag

09/25/2020

Suchathit Boonnag

09/16/2020

Thailand AI Consortium, Super AI Engineer Development Program, and AI Academy Alliance Ceremony

พิธีลงนามกฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai Artificial Intelligence Consortium) พิธีเปิดโครงการสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer) และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการองค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ (AI Academy Alliance)

Suchathit Boonnag

09/15/2020

AI Lives #20: ปัญญาประดิษฐ์กับวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (AI and Field Robotics)

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สกพอ. (EEC)กรรมการ ในคณะกรรมการระดับประเทศหลายชุด ผู้ดำเนินการเสวนาและร่วมเสวนา ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภานายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

Suchathit Boonnag

09/13/2020

AI Lives #19: ปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารราชการ

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติ รศ.ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ราชบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์นายกสภา มหาวิทยาลัยศรีปทุมประธานชมรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อเทคโนโลยีดิจิทัลไทย (NaDGA) ผู้ดำเนินการเสวนาและร่วมเสวนา ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคงอาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภานายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

Suchathit Boonnag

09/06/2020

AI Lives #18: ควอนตัมคอมพิวเตอร์: ยุคหลังปัญญาประดิษฐ์

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติ ศ.ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนาอาจารย์ประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญที่รอบรู้เรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์มากที่สุดในประเทศไทยและ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2552 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ผู้ดำเนินการเสวนาและร่วมเสวนา ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคงอาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภานายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

Suchathit Boonnag

08/30/2020

บรรยาย AI ในโลกอนาคต และภาพรวมโครงการ Super AI Engineer ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

การบรรยายในหัวข้อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโลกอนาคต และภาพรวมโครงการ Super AI Engineer ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Intermach 2020

Suchathit Boonnag

08/24/2020

AI Lives #17: คุยกับอาจารย์วิรัช เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์กับเทคโนโลยีดิจิทัล

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติศ.ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิชศาตราจารย์ มหาวิทยาลัยมูซาชิโนะ โตเกียวประเทศญึ่ปุ่น ผู้ดำเนินการเสวนาและร่วมเสวนาศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคงอาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภานายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

Suchathit Boonnag

08/23/2020

AI Lives#16: ปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ พัฒนา

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารและอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดำเนินการเสวนาและร่วมเสวนา ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภานายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

Suchathit Boonnag

08/17/2020

LST20 Corpus คลังข้อมูลภาษาไทยตัวล่าสุด

Introducing LST20 Corpus, the latest large-scaled linguistically rich corpus from NECTEC, NSTDA.และแล้วก็ได้เวลาทำคลอดน้องออกมาเสียที ขอเชิญทุกท่านพบกับ LST20 Corpus คลังข้อมูลภาษาไทยตัวล่าสุด ผลงานวิจัยของเนคเทค สวทช. กันได้เลยครัช Available now at —-> https://aiforthai.in.thดาวน์โหลดได้แล้วที่ —-> https://aiforthai.in.th This dataset is *free of charge* for non-commercial uses and research. Please cite our technical report in your project/paper.หากใช้งานที่ไม่เป็นเชิงพาณิชย์ สามารถใช้งานคลังข้อมูลนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงรายงานเชิงเทคนิคของเราในโปรเจ็กต์หรือบทความของท่านด้วย The technical report is under review on arXiv. […]

Suchathit Boonnag

08/11/2020
1 2 10
Message us

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save