ปัญญาประดิษฐ์ ผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
TAGS: CRUธนารักษ์ ธีระมั่นคง

โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

เมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ณ การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2

Fan of Lazy Game Reviews and love Japanese City Pop