ปัญญาประดิษฐ์กับรัฐบาลดิจิทัล (Artificial Intelligence and Digital Government)
TAGS: Digital Governmentธนารักษ์ ธีระมั่นคง

บรรยายในบูทแคมป์: การออกแบบและขับเคลื่อนรัฐบาลแบบเปิดและเชื่อมโยง

บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์นี้

Leave a Reply