ประกาศผู้โชคดี กิจกรรมแจกสติกเกอร์ไลน์ AIAT Youngsters

ตามที่สมาคมฯ ได้ทำการจัดกิจกรรมแจกสติกเกอร์ไลน์ AIAT Youngsters ทั้งในไลน์ (กลุ่ม AIAT Thai AI Group, AIAT Thai AI Group [Line Square], AIAT2015 [Line @]), ในผู้เข้าแข่งขัน AIROBIC2018 และในเฟสบุ๊ค สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, กลุ่ม AIAT Talk

ผู้โชคดีจากไลน์

 • คุณพิพัฒน์ เลขะชัยวรกุล
 • คุณภูริช หิรัญ
 • คุณซินดี้ แซ่อาจ
 • คุณวรกันต์ สัมฤทธิ์เดชขจร
 • คุณบุรัสกร อยู่สุข
 • คุณภทรกร นิจจรัลกุล
 • คุณภูกฤษณ์ เรืองศรีไชยะ
 • คุณอนุชิต ชโลธร
 • คุณพีระศักดิ์ ชาญชับยวิทยา

ผู้โชคดีจาก AIROBIC2018

 • คุณการันต์ เศรษฐี
 • คุณพงศ์ภวัน สว่างเนตร

ผู้โชคดีจากเฟสบุ๊คเพจ

 • คุณตวงสิทธิ์ สนขำ
 • คุณศุภวัทน์ บุญราช
 • คุณอำพล จงทวีสุข
 • คุณถนอม อารีสุก
 • คุณสุกฤษฏิ์ ไพศาลเสถียรวงศ์

ผู้โชคดีจากเฟสบุ๊กกลุ่ม AIAT Talk

 • คุณธนัท ทองอุทัยศรี
 • คุณนิตยา เมืองนาค