AIAT On Press: พิธีลงนามกฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, พิธีเปิดโครงการสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการองค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ

ประมวลข่าวพิธีลงนามกฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai Artificial Intelligence Consortium), พิธีเปิดโครงการสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer) และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการองค์ความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ (AI Academy Alliance) จากหน่วยงาน และสำนักข่าว ทั้งนี้ผู้จัดขอบคุณทุกท่านที่นำเสนอข่าวดังกล่าว

กลุ่มพันธมิตรเชิงวิชาการกว่า 60 องค์กร ร่วมผลักดันศักยภาพไทยขับเคลื่อนสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

โพสจาก DGA

กว่า 60 องค์กร รวมตัวพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์

โพสจาก Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT)

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยร่วมเป็นหนึ่งในการผลักดันศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ของคนไทย

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม ”พิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฏบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai AI Consortium)

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฎบัตรภาคีประดิษฐ์ประเทศไทย

โครงการสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฏบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai AI Consortium) เพื่อสร้างภาคีความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการด้าน AI และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

จุดเริ่มต้น ‘ชุมชนปัญญาประดิษฐ์’ สู่ระบบนิเวศ AI ในประเทศไทย Salika

เปิดศูนย์ AI ระดับชาติ บ้านเมือง

เปิดศูนย์ AI ระดับชาติ บารอน สยามรัฐ