สมาชิกสมาคม

ระบบบริหารจัดการสมาชิกสมาคม

คลิกเข้าสู่ ระบบบริหารจัดการสมาชิกสมาคม

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสมาคมมีดังต่อไปนี้

  1. สมาชิกได้รับส่วนลดในการลงทะเบียนงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ที่สมาคมฯ จัดและเกี่ยวข้อง
  2. สมาชิกได้รับวารสารวิชาการของสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ปีละ 2 ฉบับ
  3. สมาชิกสามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล AIAT เพื่อการค้นหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งการส่งข่าวสารให้สมาชิกอื่น ๆ หรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่อยู่ในฐานข้อมูล AIAT
  4. สมาชิกสามารถสมัครเป็นกรรมการสมาคม AIAT
  5. สมาชิกสามารถเสนอตัวเป็นกรรมการจัดงานประชุมวิชาการที่สมาคม AIAT จัดขึ้นหรือเกี่ยวข้องได้

ประเภทสมาชิกสมาคม

ประเภทสมาชิกสมาคม

คุณสมบัติ/สิทธิประโยชน์

ค่าบำรุงสมาชิกรายปี

นิติบุคคล เป็นสมาชิกสมาคมในนามบริษัท 3,500 บาท
กิตติมศักดิ์ ต้องได้รับการรับเชิญจากมติที่ประชุมเท่านั้น ไม่เสียค่าบำรุงสมาชิก
วุฒิสมาชิก ต้องได้รับการรับเชิญจากมติที่ประชุมเท่านั้น 1,500 บาท
สมาชิกสามัญ สำหรับบุคคลทั่วไป 1,200 บาท / ปี

2,300 บาท / 2 ปี

3,400 บาท / 3 ปี

สมาชิกนักศึกษา ต้องเป็นนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย

(ต้องแนบบัตรนักศึกษา)

500 บาท

สมัครสมาชิก