ประกาศยกเลิกการใช้โดเมน aiat.in.th

ตามที่สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยเปลี่ยนมาใช้โดเมน aiat.or.th ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น บัดนี้โดเมน aiat.in.th ใกล้จะหมดอายุ ซึ่งหมดอายุในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 หลักจากวันดังกล่าวสมาคมฯ ไม่ได้รับผิดชอบต่อโดเมน aiat.in.th จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

โดเมนที่เปลี่ยนเป็น aiat.or.th มีดังนี้