คณะกรรมการ – Committee

 

 

ธนารักษ์ ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
(สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Professor Dr. Thanaruk Theeramunkong
(Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University)
นายกสมาคม President
เทพชัย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)
Dr. Thepchai Supnithi
(National Electronics and Computer Technology Center)
อุปนายก 1 Vice President 1st
รัชฎา ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Assistant Professor Dr. Rachada Kongkachandra
(Faculty of Science and Technology, Thammasat University)
อุปนายก 2 และ เหรัญญิก Vice President 2nd and Treasurer
มหศักดิ์ ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
Assistant Professor Dr. Mahasak Ketcham
(King Mongkut’s University of Technology North Bangkok)
เลขานุการ Secretary
ปกป้อง ดร. ปกป้อง ส่องเมือง
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Dr. Pokpong Songmuang
(Faculty Science and Technology, Thammasat University)
ประชาสัมพันธ์ Public relations
ดร. นฤมล ชูเมือง
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
Dr. Narumol Chumuang
(Faculty of Science and Technology, Muban Chombueng Rajabhat University)
ปฏิคม Receptionist
ชุติมา ดร. ชุติมา เบี้ยวไข่มุข
(วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยรังสิต)
Dr. Chutima Beokhaimook
(College of Digital Innovation and Information Technology, Rangsit University)
นายทะเบียน Registrar
ชัย ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)
Dr. Chai Wutiwiwatchai
(National Electronics and Computer Technology Center)
กรรมการวารสารอาวุโส Senior journal committee
ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)
Dr. Sanparith Marukatat
(National Electronics and Computer Technology Center)
กรรมการวารสาร Journal committee
นริศ ดร. นริศ หนูหอม
(วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล)
Dr. Narit Hnoohom
(Faculty of Engineering, Mahidol University)
กรรมการวารสาร Journal committee
ปฎิยุทธ อ. ปฏิยุทธ พรามแก้ว
(เทคโนโลยีมีเดีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
Patiyuth Pramkeaw
(Media Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi)
กรรมการกิจกรรมพิเศษ Special activity committee

คณะที่ปรึกษา – Advisor

 

ประภาส ศ. ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา

(คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Professor Dr. Prabhas Chongstitvatana

(Faculty of Engineering, Chulalongkorn University)

ที่ปรึกษา Adviser
วิลาศ ศ. ดร.วิลาศ วูวงศ์

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

Professor Dr. Vilas Wuwongse

(Sakonnakhon Rajabhat University)

ที่ปรึกษา Adviser
ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช
(สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Dr. Virach Sornlertlamvanich
(Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University)
ที่ปรึกษา Adviser
อัศนีย์ รศ.ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล Associate Professor Asanee Kawtrakul
ที่ปรึกษา Adviser
ชุลีรัตน์ รศ.ดร. ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย Associate Professor Chuleerat Jaruskulchai
ที่ปรึกษา Adviser

 

คณะกรรมการสมทบ – Associate Fellow Committee

ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
(สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Dr. Kobkrit Viriyayudhakorn
(Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University)
กรรมการกิจกรรมพิเศษ Special activity committee
สาคร ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช
(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, มหาวิทยาลัยพะเยา)
Dr.Sakorn Mekruksavanich
(School of Information and Communication Technology, University of Phayao)
กรรมการ (ภาคเหนือตอนล่าง) Committee (Northern)
ณัฐพงศ์ ดร. ณัฐพงศ์ ทองเทพ
(วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต))
Dr. Nattapong Tongtep
(College of Computing, Prince of Songkla University (Phuket Campus))
กรรมการ (ภาคใต้) Committee (Southern)
วรวุทธิ์ อ. วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม
(คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
Worawut Yimyam
(Facuty of Management Science, Phetchaburi Rajabhat University)
กรรมการ Committee
ทวีศักดิ์ ดร. ทวีศักดิ์ ยิ่งถาวรสุข
(เทคโนโลยีมีเดีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
Dr.Thaweesak Yingthawornsuk
(Media Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi)
กรรมการ Committee
อ. ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
(วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยรังสิต)
Rachasak Somyanonthanakul
(College of Digital Innovation and Information Technology, Rangsit University)
กรรมการ Committee

 

 

นักวิจัย – Researcher

 

ทศพร ฉายอินทร์
Thodsaporn Chay-intr

 

สำนักอำนวยการ – Director’s Office

 

ประสงค์ เรืองศิริกูลชัย Prasong Ruangsirikulchai
ผู้อำนวยการ Director General
Email prasong@aiat.or.th
สุชาธิษณ์ บุนนาค
Suchathit Boonnag
เว็บมาสเตอร์ Webmaster
Email suchathit@aiat.or.th