ธนารักษ์ ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
(สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Professor Dr. Thanaruk Theeramunkong
(Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University)
นายกสมาคม President
เทพชัย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)
Dr. Thepchai Supnithi
(National Electronics and Computer Technology Center)
อุปนายก 1 Vice President 1nd
รัชฎา ผศ. ดร. รัชฎา คงคะจันทร์
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Assistant Professor Dr. Rachada Kongkachandra
(Faculty of Science and Technology, Thammasat University)
อุปนายก 2 และ ปฏิคม Vice President 2st and Hostess
มหศักดิ์ ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
Dr. Mahasak Ketcham
(King Mongkut’s University of Technology North Bangkok)
เลขานุการ Secretary
นฤมล อ. นฤมล ชูเมือง
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
Narumol Chumuang
(Faculty of Science and Technology, Muban Chombueng Rajabhat University)
เหรัญญิก Treasurer
ปกป้อง ดร. ปกป้อง ส่องเมือง
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Dr. Pokpong Songmuang
(Faculty Science and Technology, Thammasat University)
นายทะเบียน Registrar
ชุติมา ดร. ชุติมา เบี้ยวไข่มุข
(วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยรังสิต)
Dr. Chutima Beokhaimook
(College of Information Technology and Communication, Rangsit University)
ประชาสัมพันธ์  Public relations
ชัย ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)
Dr. Chai Wutiwiwatchai
(National Electronics and Computer Technology Center)
กรรมการวารสาร Journal committee
นริศ ดร. นริศ หนูหอม
(วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล)
Dr. Narit Hnoohom
(Faculty of Engineering, Mahidol University)
กรรมการวารสาร Journal committee
กอบกฤตย์ ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
(สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Dr. Kobkrit Viriyayudhakorn
(Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University)
กรรมการกิจกรรมพิเศษ Special activity committee
ปฎิยุทธ อ. ปฏิยุทธ พรามแก้ว
(เทคโนโลยีมีเดีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
Patiyuth  Pramkeaw
(Media Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi)
กรรมการกิจกรรมพิเศษ Special activity committee
สาคร ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช 
(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, มหาวิทยาลัยพะเยา)
Dr.Sakorn Mekruksavanich
(School of Information and Communication Technology, University of Phayao)
กรรมการ (ภาคเหนือตอนล่าง)  Committee (Northern)
ณัฐพงศ์  ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ
(คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต))
Dr. Nattapong Tongtep
(Faculty of Technology and Environment, Prince of Songkla University (Phuket Campus))
กรรมการ (ภาคใต้)  Committee (Southern)
วรวุทธิ์ อ. วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม
(คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
Worawut Yimyam
(Facuty of Management Science, Phetchaburi Rajabhat University)
กรรมการ Committee
รัชฎาวรรณ ผศ. ดร. รัชฎาวรรณ นิ่มนวล
(เทคโนโลยีมีเดีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
Assistant Professor Ratchadawan Nimnual
(Media Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi) 
กรรมการ  Committee
ไพบูลย์ รศ. ดร. ไพบูลย์ เกียรติโกมล
(เทคโนโลยีมีเดีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
Assistant Professor Paiboon Kiattikomol
(Media Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi)
กรรมการ  Committee
ทวีศักดิ์ ดร. ทวีศักดิ์ ยิ่งถาวรสุข
(เทคโนโลยีมีเดีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
Dr.Thaweesak  Yingthawornsuk
(Media Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi)
กรรมการ  Committee
ประภาส ศ. ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Professor Dr. Prabhas Chongstitvatana
(Faculty of Engineering, Chulalongkorn University)
ที่ปรึกษา  Adviser
วิลาศ ศ. ดร.วิลาศ วูวงศ์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
 Professor Dr. Vilas Wuwongse
(Sakonnakhon Rajabhat University)
ที่ปรึกษา  Adviser
อัศนีย์  รศ. ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล Associate Professor Asanee Kawtrakul
 ที่ปรึกษา  Adviser
ชุลีรัตน์ รศ. ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย Associate Professor Chuleerat Jaruskulchai
ที่ปรึกษา  Adviser