คณะกรรมการและสำนักอำนวยการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

คณะกรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการจำนวน 15 ท่าน ท่านที่ปรึกษาสมาคมจำนวน ท่าน และคณะกรรมสมทบจำนวน ท่าน

สำนักอำนวยการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยประกอบด้วย กลุ่มนักวิจัย, วิทยากร AIAT Academy และสำนักอำนวยการ

สารบัญ

คณะกรรมการ – Committee

ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
(สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

นายกสมาคม

เว็บไซต์

Professor Dr. Thanaruk Theeramunkong
(Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University)

President

Website

ติดต่อนายกสมาคมฯ อีเมล info@aiat.or.th

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)

อุปนายก

 

Dr. Thepchai Supnithi
(National Electronics and Computer Technology Center)

Vice President

ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์
(วิทยาลัยสหวิทยาการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

อุปนายก

Assistant Professor Dr. Rachada Kongkachandra
(College of Interdisciplinary Studies, Thammasat University)

Vice President

ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)

กรรมการและประธานวิชาการ

Dr. Sanparith Marukatat
(National Electronics and Computer Technology Center)

Committee

ผศ.ดร. นริศ หนูหอม
(วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล)

กรรมการและประธานเอไอการแพทย์

Assistant Professor Dr. Narit Hnoohom
(Faculty of Engineering, Mahidol University)

Committee

ดร. ปฏิยุทธ พรามแก้ว
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

กรรมการและประธานเอไอประสานคอม-มนุษย์

Dr. Patiyuth Pramkeaw
(School of Architecture and Design , King Mongkut’s University of Technology Thonburi)

Special activity committee

รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง
(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

กรรมการและประธานเอไออุตสาหกรรม

Assoc. Prof. Dr. Siridech Boonsang
Faculty of Information Technology King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Committee

ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม
(วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

กรรมการและประธานเอไอเกษตร

Assistant Professor Teerasit Kasetkasem
Faculty of Engineering, Kasetsart University
Committee

ผศ.ดร. ชุติมา เบี้ยวไข่มุข
(วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยรังสิต)

กรรมการและประธานวารสาร JIIST

Assistant Professor Dr. Chutima Beokhaimook
(College of Digital Innovation and Information Technology, Rangsit University)

Committee

ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
กรรมการและกิจการพิเศษ

Assistant Professor Sukree Sinthupiny
Faculty of Engineering Chulalongkorn University
Committee

ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

กรรมการและปฎิคม

Assistant Professor Dr. Mahasak Ketcham
(King Mongkut’s University of Technology North Bangkok)

Committee

ผศ.ดร. นฤมล ชูเมือง
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)

กรรมการและประชาสัมพันธ์

Assistant Professor Dr. Narumol Chumuang
(Faculty of Science and Technology, Muban Chombueng Rajabhat University)

Committee

ผศ.ดร. นงนุช เกตุ้ย
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)

กรรมการและนายทะเบียน

Assistant Professor Dr.  Nongnuch Ketui
(Faculty of Agricultural Science and Technology, Rajamangala University of Technology Lanna)

Committee

ผศ.ดร. ณัฐสุดา เกาทัณฑ์ทอง

(สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

กรรมการและเหรัญญิก

Assistant Professor Dr. Natsuda Kaothanthong
(Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University)

Committee

ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ ทองเทพ
(วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต))

กรรมการและเลขานุการ

Assistant Professor Dr. Nattapong Tongtep
(College of Computing, Prince of Songkla University (Phuket Campus))

Committee


คณะที่ปรึกษาสมาคม – Advisor

ศ. ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Professor Dr. Prabhas Chongstitvatana
(Faculty of Engineering, Chulalongkorn University)

ศ. ดร.วิลาศ วูวงศ์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

Professor Dr. Vilas Wuwongse
(Sakonnakhon Rajabhat University)

ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

Dr. Virach Sornlertlamvanich
(Thammasat University)

รศ.ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล

Associate Professor Asanee Kawtrakul

รศ.ดร. ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย

Associate Professor Chuleerat Jaruskulchai

ศ.ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
(คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

Professor Dr. Chidchanok Lursinsap
(Faculty of Science, Chulalongkorn University)

ศ.ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Professor Dr. Boonserm Kijsirikul
(Faculty of Engineering, Chulalongkorn University)

รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
(สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

Associate Professor Djitt Laowattana
(Institute of Field roBOtics, King Mongkut’s University of Technology Thonburi)

ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน

Dr. Surapant Meknavin

รศ.ดร. วารี กงประเวชนนท์
(สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

Associate Professor Dr.Waree Kongprawechnon
(Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University)

ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)

Dr. Chai Wutiwiwatchai
(National Electronics and Computer Technology Center)


คณะกรรมการสมทบAssociate Fellow Committee

ผศ.ดร. ปกป้อง ส่องเมือง
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

กรรมการ

Assistant Professor Dr. Pokpong Songmuang
(Faculty Science and Technology, Thammasat University)

Committee

ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
(ไอแอพพ์เทคโนโลยี)

กรรมการ

Dr. Kobkrit Viriyayudhakorn
(iApp Technology)

Committee

ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช
(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, มหาวิทยาลัยพะเยา)

กรรมการ

Dr.Sakorn Mekruksavanich
(School of Information and Communication Technology, University of Phayao)

Committee

ดร. วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม
(คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)

กรรมการ

Dr. Worawut Yimyam
(Facuty of Management Science, Phetchaburi Rajabhat University)

Committee

ดร. ทวีศักดิ์ ยิ่งถาวรสุข
(เทคโนโลยีมีเดีย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

กรรมการ

Dr. Thaweesak Yingthawornsuk
(Media Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi)

Committee

อ. ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
(วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยรังสิต)

กรรมการ

Rachasak Somyanonthanakul
(College of Digital Innovation and Information Technology, Rangsit University)

Committee

ดร. กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหวิทยาลัยมหิดล)

กรรมการ

Dr. Konlakorn Wongpatikaseree
(Faculty of Engineering, Mahidol University)

Committee

อ. อุไรวรรณ บัวตูม
(คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี)

กรรมการ

Uraiwan Buatoom
(Faculty of Science and Arts, Burapha University,Chanthaburi Campus)

Committee

ดร. ธิปภร ธนกุลวรภาส
(สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย)

กรรมการ

Dr. Tipraporn Thanakulvorapas
(Artificial Intelligence Association of Thailand)

Committee


นักวิจัย – Researcher

ทศพร ฉายอินทร์

Thodsaporn Chay-intr

ศันศนีย์ หิรัญจันทร์

Sansanee Hiranchan


สำนักอำนวยการ – Director’s Office

ผู้อำนวยการ
(ว่าง)


 

Director
(Vacancy)


 

ณรงค์ฤทธิ์ ชูจร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Email: office@aiat.or.th

Message us

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save