บรรยาย: อยู่อย่างไร ? เมื่อ AI ครองงาน

โดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
วันที่ 23 กันยายน 2563
บรรยายให้กับ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี