AI Lives #20: ปัญญาประดิษฐ์กับวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (AI and Field Robotics)

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติ

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยี
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สกพอ. (EEC)
กรรมการ ในคณะกรรมการระดับประเทศหลายชุด

ผู้ดำเนินการเสวนาและร่วมเสวนา

ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
นายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย