AI Lives #19: ปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารราชการ

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติ

รศ.ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์
ราชบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
นายกสภา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประธานชมรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อเทคโนโลยีดิจิทัลไทย (NaDGA)

ผู้ดำเนินการเสวนาและร่วมเสวนา

ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
นายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย