AI Lives#15: AI and Education

แขกรับเชิญผู้มีเกียรติ

ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายกสภาวิศวกร
กรรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

พิธีกรและผู้ร่วมเสวนา

ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาคีสมาชิก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
นายกสมาคม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย