AI Lives #13: Super AI Engineer and Organizational Collaboration

ชี้แจงรายละเอียดโครงการสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์และแนวคิดความร่วมมือระหว่างองค์กรผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

แขกรับเชิญ

 1. ผศ.ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัทไซแนปส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  Bangkok AI Ambassador
 2. ดร.อิทธพันธ์ เมธเศรษฐ
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี Ztrus
 3. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
  นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
  อาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์