AI Lives ครั้งที่ 3 : AI in Healthcare

ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ทาง Facebook: https://www.facebook.com/aiat2015

แขกรับเชิญ

  • รศ.ดร. จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต
  • ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
  • ดร. กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี

พิธีกร

  • ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์
  • ผศ.ดร. นฤมล ชูเมือง