AI is all around ปัญญาประดิษฐ์กับการเปลี่ยนแปลงของวงการวิทยาศาสตร์และการศึกษา

บรรยายโดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลครบรอบ ๖๑ ปี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

ณ ห้อง L 01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท