ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน

บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ณ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ