ปัญญาประดิษฐ์ กับ จริยธรรม
TAGS: ethicalธนารักษ์ ธีระมั่นคง

บรรยายในงานสัมมนาเรื่อง ความรับผิดในการกระทำละเมิดของปัญญาประดิษฐ์

บรรยายโดย ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์นี้

Leave a Reply