AI (Artificial Intelligence) กับการศึกษา โดย เพจ สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
TAGS: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรนริศ หนูหอมมหาวิทยาลัยศิลปากรสุเมธ ยืนยงเทพชัย ทรัพย์นิธิ

หัวข้อ “AI (Artificial Intelligence) กับการศึกษา”
บรรยายโดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
และในหัวข้อ “AI & IOT (Artificial Intelligent & Internet Of Things) บรรยายโดย ดร.สุเมธ ยืนยง และ ดร.นริศ หนูหอม

ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 –16.00 น.
ณ ห้องศษ 2102 อาคารศึกษาศาสตร์ 2
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ไลฟ์ย้อนหลัง

ขอขอบคุณ เพจสัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Fan of Lazy Game Reviews

Leave a Reply