AIAT On Press: AI กับแรงงาน
TAGS: ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ผู้ให้สัมภาษณ์: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
วันที่: 13 กันยายน 2561
สื่อจาก: ช่องสุวรรณภูมิ

ฟังการสัมภาษณ์นี้ได้จากลิงค์นี้

Leave a Reply