A Renaissance of Teleophthalmology through Artificial Intelligence

บรรยายโดย อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล

วันที่ 5 มีนาคม 2563

ประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่ 16

ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร