รายการ AI Live ครั้งที่ 2

ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ทาง Facebook: https://www.facebook.com/aiat2015

ผู้ร่วมสนทนา

  • ดร. อนันต์ลดา โชติมงคล
  • ดร. ปกป้อง ส่องเมือง
  • ผศ.ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ

พิธีกร

  • ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์
  • ดร. ปรัชญา บุญขวัญ

ควบคุมการผลิต

  • สุชาธิษณ์ บุนนาค