รายการ AI Live ครั้งที่ 1

ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ทาง Facebook: https://www.facebook.com/aiat2015

ผู้ร่วมสนทนา

  • ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
  • ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ
  • ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์
  • ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร

พิธีกร ดร. ปรัชญา บุญขวัญ

ควบคุมการผลิต สุชาธิษณ์ บุนนาค